راه های زیاد شدن رژیم سوخت و ساز بدن

راه های زیاد شدن رژیم سوخت و ساز بدن

صبحانه بخورید .

در طول روز 6 وعده غذایی (3 وعده اصلی و 3 میان وعده) داشته باشید.

بیشتر از مواد طبیعی (سبزیجات ،میوه )  استفاده کنید.

روزانه 20 دقیقه ورزش قدرتی انجام دهید.