مضرات گوشت گاو

مضرات گوشت گاو

1-باعث غلظت خون می شودئ.

2-باعث واریس می گردد.

3-رنگ پوست را تیره می کند.

4-افسردگی ایجاد می کند.

5-باعث وسواس می شود.

6-به شدت سردزاست.

7-برای کبد مضر است.

8-سبب تیرگی پوست صورت می شود.

9-باعث بیماری جذام می شود.

10-باعث بزرگ شدن طحال می شود.

11-باعث ورود زرد آب به روده شده که بیماری های سردی می شود.