وقتی یک زن کمبود محبت می کند چه کار باید کنیم؟

وقتی یک زن کمبود محبت می کند چه کار باید کنیم؟

وقتی یک زن از سمت شوهرش دچار بی مهری و کمبود محبت می شود این رفتارهر رو نشان میده:

پرخاشگر و بهونه گیر میشه و دائم از هر رفتارت دچار سوء تفاهم میشه!

گوشه گیر و منزوی میششه و بی دلیل گریه میکنه و کمتر مهمونی میره و مهمون دعوت میکنه.