۶کار را مخفی انجام دهید!

۶کار را مخفی انجام دهید!

۶ کار را مخفی انجام دهید!

در برابر عزادار خوشحالی نکنید!

درحضور ناتون قدرت نمایی نکن!

در حضور کسی که افسرده هست سلامتی و شادیت رو به رخ نکش!

در مقابل کسی که شکست عشقی خورده از هدیه ولنتاین صحبت نکن!

در برابر خانواده ای که بچه دار نمی شونداز شیرین زبونی فرزندت صحبت نکن!

در برابر کسسی که پدر و مادر خودشو از دست داده است از نعمت حضور پدر و مادرت حرف نزن!!

الهی هیچ کس تودنیا این مشکلات رونداشته باشه و غمگین نباشه.