حقوق ثبت

تعریف حقوق ثبت؟ مراد از حقوق ثبت اسنادواملاک است مجموع قوانین و مقرراتی مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قرار دادها و معاملات و …