تکانشگری چیست؟

تکانشگری چیست؟ تکانشگری با رفتار تکانشی به رفتارهایی گفته می شود که بدون پشوانه فکری و فکری و منطقی لازم ، پرریسک و نامتناسب با موقعیت باشند. نتایج رفتارهای تکانشی …

دشمنان مغز را بشناسید؟

1-نوشیدن الکل. 2-پرخوری کردن. 3-استعمال دخانیات. 4-داشتن استرس. 5-آآلودگی هوا. 6-مطلع نکردن. 7-استفاده نکردن از حافظه. 8-کمبود خواب. 9-مصرف زیاد قند و شکر. 10-نخوردن صبحانه. 11-بی خوابی یا کم خوابی. …