قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک:

مصوب 26اسفند ماه سال 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) باب اول تشکیل اداری ثبت

ماده 1-در هر حوزه ابتدایی اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تاًًسیس می شود-ممکن است هر اداره یتا دائره ثبت دارای شعبی باشد .

ماده 2- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد دفاتر رسمی جز در محل ماًخود نمی توانند انجام وظیفه نمایند .اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونیی ندارد.

ماده3-در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق می شود.برای رفع اختلالات و اعترضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.
ماده 4-انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت معین عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می آید.

ماده 5-حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که راًی محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهد آمد.

ماده 6- برای رسیدگی به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامهکه وزارت عدلیه معین خواهد کرد هیاًت نظارت ثبت مرکبب از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیر کل ثبت تشکیل می شود.

پاورقی: مواد ششم و یازدهم بالات به موجب (قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت اسناد و املاک ) مصوب دهم مهر ماه 1317 (دوره یازدهم) به طریق زیر اصلاح شده است:
ماده6- برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوط به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موًثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیاًت به عنوان شورای عالی ثبت و هیاًت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می شود.

شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل ثبت.

شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی (یا یک نفر از اعضاء عالی رتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه )و مدیر کل ثبت.

هیاًت نظارت عبارت خواهد بود ازمعاون کل ثبت و رئبس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.

وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیاًت مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین می شود.

ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هریک از دو هیاًت بر طبق آیین نامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده 7-دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

ماده 8- مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جائز است.
باب دوم- ثبت عمومی

فصل اول-اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده 9-در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.

ماده10-قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عمومی خواهد رسید-اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می شود.

ماده 11-از تاریخ اولین اعلان مذکور در ماده فوق تا 60 روز باید کلیه اشخاص مذکور در ماده 27 و 32 به وسیله اظهار نامه تقاضای ثبت نمایند.

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان مذکور صورت کلیه اشخاص را که اظهار نامه درخواست ثبت نمایند.

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهار نامه داده اند با نوع ملک وشماره که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روزیک نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنهاا موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد.

چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.

ماده 12-( هر ملکی نسبت به آن اظهار نامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذکور در ماده فوق به عنوان مجهول المالک اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی که مطابق ماده 11 حق تقاضای ثبت دارند می توانند نسبت به آن ملک تقاضای ثبت تمایند.

اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اول فروردین هرسال برسد در آخر فروردین ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طریق مذکور در قسمت اخیر ماده 11 انتشار خواهد یافت. اگر تا انقضای ده سال مذکور در فرق هیچکس تقاضای ملکی را که مجهول المالالک اعلان ششده ننماید اداره ثبت به تقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده 11 ملک را به اسم دولت اعلان کرده و به موجب مقررات این قانون سند مالکیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا مناافع آن مطابق قانون مدنی به مصارق خیریه برسد.
پاورقی: ماده 12 بالا به موجب ماده واحده زیر است:

قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 10 خرداد ماه 1322 ماده واحده ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 12- نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلاان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدای 25 از حق ثبت معمولی در موقع تقااضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حق ثبت به کلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدی 25 درصدی معاف خواهند بود .
ماده 12 و 13 قانون ثبت مصوبه 1310 و ماده 13 مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه 1313 نسخ می شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصدو بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلسشورای ملی -حسن اسفندیاری.

ماده 13(- کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اینکه ملک یا املاک مورد تقاضای آنها دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق ثبت معمولی را خواهند پرداخت.

در مورد املاکی که مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می شود .

((پاورقی: ماده 13 بالا به موجب قانون مشروحه در زیر اصلاح شده واین اصلاح هم به موجب ( قانون اصلاح مادهه 12 ثبت) مصوب دهم خرداد 1322 (دوره سیزدهم) نسخ شده است.

قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 7 مرداد ماه 1312 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) .

ماده اول – 1- ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک به طریق ذیل اصلاح می شود:

ماده 13-کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنماید باید صدی 25 علاوه بر حق ثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل :

الف- اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد.
حق الثبت معمولی پرداخت خواهد شد.

ب- اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق الثبت معمولی و نسبت به مازاد دو هزار ریال تاا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق الثبت معمولی حق ثبت باید تاًدیه شود.

در مورد املاکی که مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خوااهد شدو حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می شود.

ماده 13 مکرر به موجب ماده واحده زیر تصویب و به قانون ثثبت علاوه شده است و بعداً به موجب (قانون اصلاح ماده 12 ثبت) مصوب دهم خرداد 1322 (دوره سیزدهم) نسخ شده است .

قانون الحاق ماده 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 15 خررداد ماه 1313 شمسیی ماده واحده – ماده ذیل تحت نمره 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 افزوده می شود:

ماده 13 مکرر – در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی به غیر دارند و به تبع اصل ملک یا مستقلاً مجهول المالک اعلان شده است تقاضای ثبت از طرف زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حق الثبت معمولی و بدون تاًدیه وجه علاتوه مقرر در ماده 13 اصلاحی مصوب 7 مرداد 1312 قبول خوااهد شد اگر چه قیزمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.

تبصره 1-در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد به استثنای مالک اصل رقبه.

تبصره 2- کلیه املاکی که مجهول المالک اعلان شده یا در سال 1313 مجهول المالک اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند مااه 1313 تقاضای ثبت أن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در 13 اصلاحی معاف بوده و همان حق الثبت المعمولی اخذ خواهد شد.