مطالب آموزنده

مطالب آموزنده

6 سیاست زندگی که توی 40 سالگی میفهمی….

1) دعوا و قهر باشوهرت رو برای بقیه تعریف نکن!

2)ادعای پختگی و رئیس بودن نکن و متواضع باش!

3)اعصابت رو به خاطر حرف های مفت و بیخود دیگران به هم نریز!

4)با یه غریبه خیلی گرم نگیر طوری که با همسرت هم تا حالا اونطوری نبودی!

5)وقتی کسی بهت ایراد میگیره با آرامش و بدون عصبانیت جوابش روبده!

6)تشکر کردن رو هیچ وقت فراموش نکن!