مطالب آموزنده

مطالب آموزنده

عوامل مختل کننده دستگاه گوارش که باعث هضم نشدن غذا می شوند:

1-غم و اندوه.

2-مشکل اعصاب.

3-غذای داغ و سرد همزمان.

4-آب خوردن بین غذا یا بعد از غذا.

5-حرکاتت سریع و خسته کننده.

6-فعالیت جنسی بلافاصله بعد غذا .

7-تغییر ناگهانی عادت غذایی.

8-عدم لذت از غذا.

9-گرمای محیط.

10-حمام یا استخر آب سرد.