مرگ چیست؟

مرگ به دو دسته تقسیم می شود. 1- مرگ قطعی:توقف قطعی و برگشت ناپذیر بودن اعمال قلبی،عروقی و تنفسیی ،حسی و حرکتی است که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن …