Home Posts tagged تاًثیر گارر ترین مردان جهان
علمی
  همه زندگی ما تحت تاًثیر اقدامات تعدادی از مردان قدرتمند،ثروتمند و یا با نفوذ بوده است. ممکن است آنها را نشناسیم ،  یا هرگز آنها را ملاققات نکرده باشیم یا حتی از وجود آنها خبر نداشته باشیم .اما تاًًثیری که آنها اعمال می کنند ، جهان را تحت تغیید قرار داده است. برخی از […]