Home Posts tagged حرکات اصلاحی چیست؟
ورزشی
اشخاص بسیاری به خاطر برخی ناتوانایی های جزئی فکر رسیدن به برخی اهداف را کنار می گذارند.حال آنکه از لحاظ ذهنی قوی و سالم اند و به اندازه کافی پشتکار دارند کسی را در نظر بگیرید که عاشق دویدن است اما به خاطر ضعف یکی از عضله های پا نمی تواند مدت طولانی بدود.خوشبختانه پیشرفت […]