Home Posts tagged خستگی بحران چیست؟
روانشناسی
بسیاری لز ما  در مواجهه با حوادث دردناکی که به سوگ جمعی منجر می شوند یا حتی دشواری های روزمره انجام وظایف شغلی، اداره خانواده و مراقپت از فرزند ان دچار چالش هایی می شویم .نمونه بارز  این بحران ها که همگی پشت سر گذاشته ایم همه گیری کویید ۱۹ است.هر چند دوره این همه […]