برچسبراه های تقویت حافظه ؟

راه های تقویت حافظه برای جلو گیری از آلزایمر

۲۰ تمرین ساده برای تقویت حافظه: ۱- با دست مخالف مسواک شبانه بزنید و بنویسید. ۲- ساعت را در دست راست ببندید. ۳- کلمات را وارونه بگویید. ۴- از مسیر جدیدی به سر کار بروید. ۵-پاتوقتان را عوض کنید. ۶- درباره باورهایتان با تردید فکر کنید. ۷-جملات یک صفحه از کتاب را از آخربه اول…