برچسبراه های دوری از بیماری ایدز؟

مطالب هشدار دهنده

اگر نمی خواهید به بیماری ایدز مبتلا شوید : ۱-پرهیز از روابط جنسی آزاد با چندین شریک جنسی. ۲-استفاده از کاندوم هنگام رابطه جنسی. ۳-پرهیز از نزدیکی از پشت. ۴-پرهیز از نزدیکی در هنگام عادت ماهانه. ۵-پرهیز از اعتیاد تزریقی،یا عدم استفاده از سرنژ مشترک. ۶-پرهیز از خالکوبی. ۷-پرهیزاز حجامت غیر بهداشتی. ۸-عدم استفاده از…