برچسبراه های رسیدن به آرامش چیست؟

راه های رسیدن به آرامش چیست؟

راه های رسیدن به آرامش چیست؟ اگر آرامش می خواهی ؟ تمام وقایع روزانه ات را برای کسی تعریف نکن. آرامش میخواهی ؟با کسی که مخالف توست بحث نکن فقط به او گوش کن. آرامش میخواهی؟  خودت را با کسی مقایسه نکن. آرامش میخواهی؟ شکر گزار باش. آرامش میخواهی؟ کمک کن .تو توانایی !همه توانایی…