Home Posts tagged راه های موًثر برای برقراری ارتباطات
اجتماعی
اگر به دنبال تاثیرگذاری در روابط خود هستید، این محصول چهارگانه برای شما طراحی شده است. تصور کنید بتوانید در ارتباط‌های خود کاریزماتیک باشید، تکنیک‌های متقاعد سازی را استفاده کنید،‌ زبان بدن خود و طرف مقابل را شناسایی کنید و به طور کلی بر مهارت‌های برقرار ارتباط تسلط پیدا کنید. این مجموعه در قالب ۳۵ […]