برچسبرفع گرفتاری صدا چیست؟

رفع گرفتگی صدا با استفاده از داروهای گیاهی

وقتی زیاد حرف می زنیم فریاد می کشیم یا آواز می خوانیم ممکن است صدایمان بگیرد .به بیان ساده به تغییر غیر طبیعی صداکه مانع تولید صدای صاف و طبیعی تان می شود گرفتگی صدا می گویند .ممکن است تن و قدرت صدایتان تغییر کند به گونه ای که صدایتان بم وخشن یا ضعیف و…