برچسبروان شناسی زرد چیست؟

روانشناسی زرد چیست؟

روانشناسی زرد چیست و چه معنایی دارد؟ رویکردهای روانشناسی زرد اغلب به پیشنهاد راه حل های سریع برای مشکلات مهم و دشوار ختم می شوند.این روش‌ها به‌طور معمول از سوی پژوهش‌ها و جامعه علمی تأیید نمی‌شوند؛ اما آدم‌های عادی را به‌سمت خود جلب می‌کنند. کسانی که به دنبال حال خوب هستند، برای رسیدن به این هدف، از…