برچسبزمانی که زلزله آمد چه باید کرد؟

قبل، حین و بعد از زلزله چه کارهایی باید انجام دهیم؟

زلزله چیست؟ زلزله به لرزش ناگهانی پوسته زمین گفته می شود .علت وقوع آن فشار به طبقات درونی  زمین بعلت تجمع انرژی استکه این فشار به گسستگی در سنگ های سطح زمین منجر می شود. زمانی که خبر وقوع زلزله در می شنویم باید به این فکر باشیم که در آن زمان چه کار باید…