برچسبسردیجات زیاد نخورذید؟

سردیجات ز یاد نخورید:

سردیجات زیاد نخورید: ۱- سردی در سر درد :ایجاد ام اس،پارکینسون ، رعشه،لقوه،سردرد ،صرع،تشنج ،آلزایمر. ۲-سردی در مو:ایجاد ریزش مو. ۳-سردی در گوش :ایجاد کری ،ناشنوایی. ۴- سردی در چشم:ایجاد کم بینایی ، آب مروارید،آب سیاه. ۵-سردی در لوزه:اییجاد بزرگ شدن لوزه. ۶- سردی در تیروئید:ایجاد کم کاری تیروئید. ۷- سردی در ریه:ایجاد آب آوردن…