برچسبسرظان رحم

مهم‌ترین علت آلودگی به عفونت HPV چیست؟

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر علی قنبری مطلق درباره شیوع عفونت HPV در کشور، گفت: بر اساس مطالعه‌ای که در چهار شهرستان انجام داده‌ایم همچنین چندین مطالعه دیگر،  میزان شیوع این عفونت در بین جمعیت زنانی که در سنین باروری هستند هشت درصد است  البته مسئله تنها میزان شیوع عفونت نیست. افزایش بروز سرطان‌ها طی…