برچسبسفسطه چیست؟

سفسطه‌ چیست و چطور می‌توان از آن اجتناب کرد؟

در یک تحقیق برای بررسی اثر نمایش تصاویر خوشایند بر روی انگیزش کارکنان، تصاویری از بچه‌ی حیوانات و منظره‌های طبیعی زیبا در ۵ دقیقه‌ی اولِ روز کاری، برای کارکنان یک شرکت به نمایش درآمد. شگفت‌انگیز است که نتایج، حاکی از جهشی ده درصدی در میزان سود سه‌ماهه‌ی شرکت بود. بنابراین نمایش تصاویر خوشایند به کارمندان، راهی…