برچسبسیاهی و گودی چشم به چه دلیلی است؟

سیاهی و گودی چشم به چه دلیل است ؟

سیاهی و گودی زیر چشم بخاطر هاله ای از سردی است. غذاههای سرد زا و صفرا زا را به صفر رسانیم. دلیل دیگر غلظت خون هست که در آن ناحیه جمع شده سیاهی و لک پدید آمده است. ۱- روزی چند بار دور چشمتان را با روغن زیتون تصفیه نشده مالش دهید. ۲- صبح و…