برچسبسیزده بدر

سیزده بدر

سیزده بدر،سال دیگر کرونا نباشد در وطن از عشق و مهر و عاطفه قلبی نباشد بی اثر خاموش و سرد و نا امید هرگز نباشد یک نفر هرگز نیفتد یک درخت از ضربه ی  سرد تبر. از جنگ خونریزی ،زمین خالی بماند سر به سر هرگز نماند کودکی بی سایه ی سبز پدر تنها دلی…