برچسبعجیب ترین میوه!

عجیب ترین میوه !

انجیر میوه عجیب و بسیار مفید است : برای افزایش وزن بسیار مناسب است. ملین و مسهل بسیار مقویه مغز و کبد است. رفع کننده انسداد در کبد و طحال است. برای درمان بواسیر مفید است.مصلح آن ریواس و شربت بالنگ است.