برچسبعضلات

گرفتگی عضلات چیست؟

گرفتگی عضله از انقباضات یک یا چند عضله به دست می آید که این کار غیر ارادی بوده و می تواند عوارض نا خوشایندی را برای فرد ایجاد کند .گرفتگی عضلات ممکن است با گذشت زمان برطرف شود این کار غیر ارادی بوده که نمی توان آن را کنترل کرد. گرفتگی عضلات چه حسی دارد؟…