برچسبعقود معین

حقوق مدنی ( درسهایی از عقود معین)

مفهوم و اوصاف بیع ۱-معنی بیع و تفاوت آن با معاوضه: همچنین که اندیشه مبادله کالاها مطرح شد، نخستین راه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیادتر از میزان خود دارد با کالایی که خواهان آن است (معاوضه ) کند.ولی رشد نیازهای گوناگون کشاورزی و صنعتی ،راه حل…