برچسبعلت درد پا ها چیست؟

عوامل موًثر در تسکین درد پا

ورزش پا ها: ورزش کف پا ، پا ها و انگشتان پا به نرمش ،تقویت و آرام کردن آن ها کمک خواهد کرد .این حرکات را امتحان کنید. اشیاء را با انگشتان پای خود جمع کنید و آن ها را به سمت دیگری منتقل کنید در حالی که ایستاده اید روی پنجه پایتان بلند شوید…