برچسبعلت قطعی برق در کشور چیست؟

علت قطعی برق در کشور

علت قطعی های اخیر در کشور را باید در عوامل مختلف جست و جو کرد و این اتفاق یک علت واحد ندارد. ایران امسال سال خاصی را تجربه کرده است ،از سوی دیگر تحریم های همه جانبه آمریکا همچنان فعال بوده است و از سوی دیگر با شیوع ویروس کرونا ،وضعیت جامعه به شکل جدیی…