برچسبعوارض آإب کلر دار؟

عوارض آب کلر دار چیست؟

عوارض آب کلر دار: ۱- سزطان زا. ۲-حساسیت های پوستی. ۳-مشکلات معزی. ۴-مشکلات قلبی . ۵-مشکلات عصبی. ۶-کم تحملی و زود رنجی. ۷-ریزش موها. ۸-سفید شدن موها. ۹-پیری زودرس. ۱۰-مشکلات گوارشی.