برچسبعوارض شکر

عوارض شکر

یکی از عوارض شکر: بیماری آلزایمر که با حواس پرتی های کوچک شروع می شود و به آلزایمر می انجامد که با مصرف شکر به وجود می آید .لذا باید از مصرف شکر و هر چه با شکر درست می شود پرهیز کنید.و به جای آن از جایگزین ها استفاده کنید: شکر سرخ. خرما. توت.…