برچسبعوامل موًثر در وقوع زلزله

عوامل مؤثر در احساس زلزله چیست؟

چه عواملی در احساس زلزله موثر است؟ با جست و جویی در اینترنت به جداولی خواهید رسید که به صورت کیفی طبقه بندی‌هایی ارائه کرده، به طور مثال گفته شده زلزله‌های کوچک‌تر از ۲ ریشتر فقط توسط دستگاه لرزه نگار ثبت شده و انسان قادر به احساس آنها نیست. به گزارش ایمنا، اینگونه طبقه‌بندی‌ها عامیانه بوده…