Home Posts tagged نحوه برخورد با غرغر زدن کودکان.
خانواده
یکی از چالش هایی که پدر و مادرها با آن روبرو هستند برخورد با کودک غرغرو است .این عادت بد که در۲تا۴سالگی به اوج خودش می رسد ،از صدای خراشیدن چوب ،ضجه زدن،صدای مته بتون شکن یا حتی کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه هم بدتر است.البته پژوهش ها نشان می دهد همه افراد تمایل […]