Home Posts tagged هورمون های شادی آور و نحوه فعالیتان
پزشکی
سروتونین(هورمون های رضایت) تمرین مدیتیشن ورزش کردن آفتاب گرفتن وقت گذراندن در طبیعت. دو پامین(هورمون های پاداش ذهنی) مصرف غذای سالم تمام کردن یک کار انجام خود مراقبتی جشن گرفتن و موفقیت های کوچک . انندروفین (هورمون کشنده درد) بلند خندیدن تماشای یک فیلم خوب ورزش کردن داوطلب شدن برای کار خیر. ملاتونین، ساعت بدن  […]