برچسبکاهش درد زانو و کمر؟

کاهش درد زانو و کمر؟

۱-بلند کردن پاشنه پا: یکی از پاهای خود را بلند کنید به آرامی پاشنه پای دیگر را بلند کرده و روی پنجه بایستید .دوباره پاشنه را ۱۰ تا ۱۵ مرتبه برای هر کدام از پاها تکرار کنید. روی پنجه راه بروید: این تمرین را میتوانید هر وقت در خانه بودید انجام دهید .تمرین بسیار ساده…