برچسبسنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا: سنگ کییسه صفرا رسوبات سخت شده ی صفرا هستند که می توانند در کیسه صفرا ایجاد شوند و درر کیسسه صفرا ذخیره می شود. هنگام غذا خوردن کیسه صفرا منقبض می شود و صفرا را به درون روده کوچک تخلیه می کند. سنگ کیسه صفرا ،رسوبات سخت شده ی مایع گوارشی است…