برچسبعزت نفس چه رابطه ای بر عزت نفس دارد؟

عزت نفس پایین چه تأثیری بر روابط عاطفی افراد دارد؟

وقتی به عزت نفس پایین فکر می کنید چه نشانه هایی در ذهنتان پدیدار می شود ؟شاید دوستی را تصور کنید که خجالتی است و نمی تواند ددر جمع سخنرانی کند یا به یاد پرسش هایی بیفتید که افراد درباره ظاهرشان از شما می پرسند .منتها این گونه نیست که عزت نفس نفس پایین همواره…