برچسبعلائم حجامت چیست؟

علائم حجامت چیست؟

اگر این علائم را داشتید درمان شما حجامت است. خستگی مفرط خواب آلودگی احساس داغ شدن بدن مورمور شدن پوست براففروختگی صورت خارش چشم و پوست غلظت خون جوش های قرمز صورت هرگونه مشکل کبدی تاًثیر حجامت از نگاه بوعلی سینا :هر کس براثر سکته قلبی مرد تا ۷۲ ساعت او را دفن نکنید .اگر…