Home Posts tagged علت ترس از تغییر چیست؟
دسته‌بندی نشده
اغلب افراد هنگامی که در زندگی با موقعیتی جدید رو به رو می شوند کمی می ترسند و نگران می شوند. منتها گاهی این ترس چنان شدید می شود که فرد را در پذیرش  و همراهی با تغییرات ناتوان می کند! این نوع ترس از تغییر ،که منشاً روان شناختی دارد ممکن است فرد را […]
روانشناسی
اغلب افراد هنگامی که در زندگی با موقعیتی جدیدی روبه رو می شوند کمی می ترسند و نگران می شوند .منتها گاهی این ترس چنان شدید می شود که فرد را در پذیرش و همراهی با تغییرات ناتوان می کند !این نوع ترس از تغییری که منشاً روان شناختی دارد ،ممکن است فرد را زمین […]