برچسبغزلی زیبا از حضرت مولانا

غزلی زیبا از حضرت مولانا

نوروز بمانید که ایام شمایید ! آغاز شمایید و سرانجام شمایید !آن صبح نخستین بهاری که از شادی می آورد از چلچله پیغام ،شمایید ! آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن کنبد گردنده ی آرام شمایید!خورشید گر از بام فلک عشق فشاند . خورشید شما ،عشق شما،بام شمایید!نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟…