Home Posts tagged پرورش قارچ؟
دسته‌بندی نشده
قارچ چیست؟ قارچ موجودی است که هیچ اندام فتوسنتزی ندارد ،ساقه و برگ هم نیاز ندارد ، قارچ ها گیاه نیستند و از طرفی  ساختار نیز به جانوران شبیه نیستند و بسیار ساده تر از گیاهان و جانوران هستند ،بنابراین قارچ ها را در دسته ای جداگانه طبقه بندی می کنند . قارچ های دکمه […]