ضررهای ماکارونی

ضررهای ماکارونی

۱-هیچ ارزش غذایی ندارد.

۲-حاوی گلوتن صنعتی است(گلوتنصصنعتی سرطان زاست).

۳-تهیه ماکارونی یا آردنول و فاقد سبوس است.

۴-به دلیل حالت خمیری زیاد جوشیده نشدن ،موسین و پتیالین بزاق کمتر تولید می گردد و به راحتی هضم نمی شود.

۶-باعث به وجود آمدن سم پتوماتین و گازهای سمی دیگر در روده بزرگ می شود.