پزشکی

بررسی عوامل موثر بر خارش در بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه

خارش یکی از آزاردهنده ترین علائم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه است که در بسیاری از آنها دیده می شود ،خارش اثرات منفی بر کیفیت زندگی بیمار می گذارد به طوری که هم برای بیمار و هم پزشک بسیار مشکل ساز است . پاتوژنژ دقیق آن هنوز مشخص نشده است . هدف از انجام این مطالعه تعیین عوامل دخیل در خارش در این بیماران می باشد بحث و نتیجه گیری: خارش هنوز یک مسئله شایع در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز است.میزان بالای فسفر سرم فاکتور مهمی در ایجاد خارش در این بیماران بنظر می رسد. یافته ها: از میان بیماران دیالیزی۴۸% زن و ۵۲% آنان مرد بودند. علت عمده نارسایی کلیه در آنها، پرفشاری خون، کلیه پلی کیستیک، گلومرولونفریت، مسائل اورولوژی، دیابت و… بود . ۴۵ % بیماران از خارش شاکی بودند. بین شدت خارش و جنس ، بیماری زمینه ای ، طول مدت دیالیز ، سطح هموگلوبولین ،آلبومین ، پاراتورمون ، آلکالن فسفاتازکلسیم و کراتینین سرم ارتباط معنی داری وجود نداشت. اما بین شدت خارش با سن افراد و سطح فسفر ارتباط مستقیم وجود داشت. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۱۰۰ بیمار دیالیزی در مرکز دیالیز بیمارستان ولیعصر اراک انجام شد . شدت خارش بر حسب شاخص VAS (Visual analogue Scale ) ارزیابی شد و در همان زمان سطح کلسیم ، فسفر ، آلبومین ، هموگلوبولین، اوره، کراتینین، آلکالن فسفاتاز، پاراتورمون سرم اندازه گیری شده پس از جمع آوری اطلاعات ، داده ها با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل گردید.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *