بزرگترین خیانت پدر و مادر نسبت به فرزند چیست

بزرگترین خیانت پدر و مادر نسبت به فرزند چیست

بزرگترین خیانت پدر و مادر نسبت به فرزند چیست:

 بزرگترین خیانت پدر و مادر این است که تمام کارهای روزمره فرزند را  انجام دهند و آزادی را از فرزند بگیرند که  دیگر مستقل نباشد.

این کار باعث می شود که فرزند همیشه وابسته به آن ها باشد و باید از وابسته کردن فرزند به خود دوری کنند.