خواص چند مربا

خواص چند مربا

1-مربای بالنگ: معده را تقویت می کند و قوت پا را زیاد می کند.

2-مربای شقاقل: پا را تقویت می کند ،و نعوظ تمام می آورد و برای مثانه مفید است.

3-مربای زردک ( هویج زرد): پا را تقویت می کند ،سینه را نرم می کند و پشت (کمر ) را محکم می کند.

4-مربای زنجبیل کلیه و مثانه رات تقویت می کند و قدرت پا را زیاد می کند و قوت مجامعت می بخشد و تقوییت کننده معده های سرد است.