دشمنان مغز را بشناسید؟

دشمنان مغز را بشناسید؟

1-نوشیدن الکل.

2-پرخوری کردن.

3-استعمال دخانیات.

4-داشتن استرس.

5-آآلودگی هوا.

6-مطلع نکردن.

7-استفاده نکردن از حافظه.

8-کمبود خواب.

9-مصرف زیاد قند و شکر.

10-نخوردن صبحانه.

11-بی خوابی یا کم خوابی.

12-کشیدن پتو روی سر هنگام خواب.

13-رهاکردن مغز به حال خود.

14-کار کردن یبا وجود بیماری.