عوامل موًثر در کوچک بودن آلت تناسلی مردانه

عوامل موًثر در کوچک بودن آلت تناسلی مردانه

کمبود تستسترون در بدن ققبل از بلوغ.

انجام واکسن های دوران کودکی.

لباس زیر تنگ در دوران بلوغ.

ختنه نوزای.

مصرف دخانیات.

داشتن دیابت.

ژنتیک موروثی.

چاق بودن و …