مضرات تخم مرغ؟

مضرات تخم مرغ؟

تخم مرغ را نپخته ،نیم پز(عسلی )نخورید و به کودکان هم ندهید.

ممکن است میکروب سالمونلا در تخم مرغ نپخته و عسلی وجود داشته باشد .این میکروب می تواند سبب مسمومیت و حتی مرگ کودکان شود.

(زرده تخم مرغ باید کاملا پخته شود).