هیچ مادری نباید دو جا دل بچه اش را بشکند

هیچ مادری نباید دو جا دل بچه اش را بشکند

دو جا دل بچت نشکن:

1- وقتی با ذوق از چیزی تعریف میکنه.

2-وقتی دلش شکسته و غصه میخوره.

 

دو کلمه را هیچوقت به فرزندت نگو:

1- تو نمیتونی.

2-تو بد شانسی.

دو کار پیش بچه ات انجام نده:

1-بد رفتاری و شکستن قلب پدر.

2-بد گویی از همسر.

دو چیز تو را از کودکت جدا میکنه:

1-کتک زدن بچه.

2- فضای مجازی.